Våre etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Entreprenørselskapet Johs. Granås AS

 

Innledning

 

Entreprenørselskapet Johs. Granås AS er en entreprenør og eiendomsselskap med hovedkontor i Nannestad på Romerike. Selskapet har drevet virksomhet siden 1930-tallet, og ble etablert som aksjeselskap i 1965. I Johs. Granås har vi som målsetning å levere og oppfylle de forventninger som stilles til oss.

 

Samtidig er vi klare over at vår virksomhet kan medføre negative konsekvenser knyttet til eierstyring og selskapsledelse, menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø, hensyn til transparens og forbrukerhensyn.

 

Nedenfor følger gjeldende retningslinjer for hvordan vi identifiserer, forebygger, begrenser og adresserer faktiske og potensielle negative konsekvenser i vår egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere.

 

Våre etiske retningslinjer gjelder for det første internt i selskapet, for styret, ledere, ansatte og øvrige medarbeidere. I tillegg er alle våre leverandører og forretningspartnere forpliktet til å respektere og følge våre etiske retningslinjer. Som et forebyggende tiltak, har vi som mål at alle våre kontrakter med leverandører og forretningspartnere skal inneholde bestemmelser som sikrer dette. I tillegg har vi som mål at alle våre kontrakter skal inneholder klausuler om sanksjoner ved brudd, herunder hevningsklausuler.

 

Etterlevelse av lov

 

Etterlevelse av nasjonale lover er den viktigste forpliktelsen til virksomheter[1]. For Johs. Granås er det av største betydning at selskapet etterlever norsk lov.

 

Bekjempelse av korrupsjon og utpressing

 

Utilbørlige fordeler

Det er ikke tillatt for Johs. Granås sine ansatte direkte eller indirekte å tilby, love, gi eller kreve bestikkelser eller noen andre utilbørlige fordeler for å skaffe eller beholde kunder e.l. Det er heller ikke tillatt for Johs. Granås sine ansatte å motta slike utilbørlige fordeler i forbindelse med deres ansettelsesforhold i Johs. Granås.

 

Interessekonflikter

Johs. Granås ansatte og evt. andre representanter skal forholde seg upartisk når de handler på vegne av selskapet. Det betyr at alle ansatte og evt. andre representanter skal unngå situasjoner der deres personlige interesser og/eller aktiviteter påvirker, eller kan gi inntrykk av å påvirke, deres evne til å ta objektive beslutninger på vegne av selskapet. Slike interesser kan eksempelvis være økonomiske interesser i, eller

personlige forhold til, andre selskap eller individer som på upassende måte kan påvirke, eller gi inntrykk av å påvirke, våre vurderinger og beslutninger.

Alle våre leverandører og forretningspartnere skal også følge disse retningslinjene når de samhandler med Johs. Granås sine ansatte og evt. andre representanter.

 

Gaver

Johs. Granås har en restriktiv tilnærming til gaver. Våre ansatte og evt. andre representanter skal ikke tilby/gi eller motta gaver i forbindelse med deres arbeid for selskapet, med unntak av promomateriell av minimal verdi. Johs. Granås sine ansatte og evt. andre representanter skal kun akseptere eller tilby økonomiske gaver, f.eks. å betale for en kundes måltid, når dette har et klart forretningsformål.

 

Alle våre leverandører og forretningspartnere skal også følge disse retningslinjene når de samhandler med Johs. Granås sine ansatte og evt. andre representanter.

 

Varsling

Alle Johs. Granås sine ansatte, representanter, leverandører og forretningspartnere har en rett til å si fra om brudd på retningslinjene. Alle varsler må gjøres i god tro, og vil bli behandlet innen rimelig tid og konfidensielt. Et varsel vil ikke få negative konsekvenser for den som varsler.

 

Hvitvasking

Johs. Granås tar avstand fra alle former for hvitvasking og er opptatt av kun å handle med aktører som er involvert i legitim virksomhet og med finansiering fra legitime kilder. Johs. Granås gjør sitt ytterste for forhindre og avdekke ulovlige betalinger, og forhindre andre i å bruke transaksjoner med Johs. Granås til å hvitvaske penger.

 

Menneskerettigheter

Johs. Granås mener at alle mennesker har visse medfødte rettigheter, der de viktigste har blitt nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og de viktigste konvensjonene som kodifiserer den: Konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt prinsippene om grunnleggende rettigheter nedfelt i ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i næringslivet fra 1998. Johs. Granås mener at virksomheter har en forpliktelse til å respektere disse rettighetene. Johs. Granås utfører også kontinuerlige aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 

Arbeidsforhold og arbeidsmiljø

Johs. Granås er opptatt av at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende arbeidsmiljølov, samt andre relevante reguleringer og etablert praksis samt internasjonale standarder knyttet til arbeidsforhold og arbeidsmiljø (f.eks. ILOs konvensjoner). Som ledd i dette arbeidet, er Johs. Granås opptatt av å:

 

●       bidra til å utslette tvangsarbeid og slavearbeid og sørge for at slikt arbeid ikke finner sted i virksomheten selv og virksomheten til leverandører og forretningspartnere

●       respektere ansattes rett til fagorganisering eller valget om ikke å fagorganisere seg

●       respektere ansattes rett til kollektive forhandlinger

●       bidra til å utslette barnearbeid og sørge for at slikt arbeid ikke finner sted i virksomheten selv og virksomheten til leverandører og forretningspartnere

●       tilby anstendig lønn og tilfredsstillende forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet i virksomheten selv og virksomheten til leverandører og forretningspartnere

●       sørge for at ingen diskriminering knyttet til arbeidsforholdet på bakgrunn av etnisitet, kjønn, religion, politisk syn, nasjonalitet, sosial status e.l., finner sted i virksomheten, samt etterstrebe at slik diskriminering heller ikke finner sted i virksomheten til leverandører og forretningspartnere.

 

Alle ansatte må sette seg inn i og etterleve de til enhver tid gjeldende regler innenfor HMS.

 

Miljø

Johs. Granås er bevisst ansvaret enhver virksomhet har for å beskytte helse, miljø og sikkerhet der den opererer. Johs. Granås mener at virksomheter har en forpliktelse til å bidra til bærekraftsmål gjennom sine aktiviteter. Vi jobber kontinuerlig med å være et miljøbevisst selskap.

 

Johs. Granås ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021. Det betyr at Johs. Granås oppfyller strenge krav til bærekraft.

 

Åpenhet

Johs. Granås er opptatt av åpenhet, og etterstreber at informasjon om selskapets aktiviteter, struktur, eierstyring og selskapsledelse mv. skal være tilgjengelig for allmennheten på en transparent måte, i overensstemmelse med relevant lovgivning, som åpenhetsloven.

 

Forbrukerinteresser

Johs. Granås er opptatt av at markedsføring og reklame skal være troverdig og pålitelig, og skal handle i overensstemmelse med regelverk og etablert praksis vedrørende dette. Johs. Granås er opptatt av å sikre at produktene selskapet tilbyr er av ypperste kvalitet.

 

Johs. Granås respekterer forbrukernes rett til privatliv, og sørger for behandling av personopplysninger som selskapet samler inn, oppbevarer, behandler mv., i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Dette er nærmere beskrevet i vår personvern- og integritetspolicy.

 

Handel og sanksjoner

Johs. Granås, samt alle våre leverandører og forretningspartnere, har en plikt til å følge relevante lover og regler vedrørende handel, herunder regler om import og eksport, samt følge sanksjonsregler.

 

Johs. Granås, samt leverandører og forretningspartnere, har en plikt til å unngå prissamarbeid o.l.

 

Johs. Granås skal utvise forsiktighet ved kontakt med tredjeparter som er registrert i, eller som opererer i, land som er underlagt sanksjoner, og ved transaksjoner til og fra slike land.

 

Johs. Granås skal unngå å handle med land og enheter som har aktiviteter i land underlagt sanksjoner fra FN og/eller norske myndigheter.

 

 

 

 

[1] OECD Guidelines for multinational enterprises s. 17

------------------------------------------------------------------