Redegjørelse etter åpenhetsloven

1.       Innledning


Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger enkelte “større virksomheter” plikter for å fremme sosial bærekraft i virksomhetene selv og virksomhetenes leverandørkjeder.

Entreprenørselskapet Johs. Granås AS er omfattet av åpenhetsloven, og har utført aktsomhetsvurderinger i tråd med lovens krav. Nedenfor følger Entreprenørselskapet Johs. Granås AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderingene.

 

2.       Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 

2.1.   Entreprenørselskapet Johs. Granås AS - organisering og driftsområde

Entreprenørselskapet Johs Granås AS er i dag en del av et konsern og er organisert på følgende måte:

 

Snortheim Invest AS

•         Kjøp, salg, utleie av fast eiendom, deltakelse i andre selskaper og alt hertil tilhørende.

 

Entreprenørselskapet Johs. Granås AS

•         Entreprenørselskapet Johs. Granås AS er i dag et aksjeselskap med egne avdelinger for bolig, næring og service. Selskapet består av flere aksjeselskaper hvor entreprenørtjenester og eiendom er hovedvirksomhetene. Selskapet har drevet byggevirksomhet siden 1930-tallet. Virksomheten ble etablert som aksjeselskap i 1965. Entreprenørselskapet Johs. Granås AS ble etablert i 2010. Omsetningen i 2022 var på ca 400 mil NOK og har i dag ca 80 ansatte.

 

Pre Bragernes AS

•         Selskapet kjøper grunn, utvikler, prosjekterer, selger og overleverer boligområder med leilighetsbebyggelse.

 

Bragernes ØS 45 AS

•         Selskapet restaurerer eksisterende bebyggelse for videresalg.

 

Bragernes T4&T6 AS 

•         Selskapet utvikler, prosjekterer, selger og overleverer boligområder med leilighetsbebyggelse.

 

Byggeoppdragene utføres primært som general- hoved- og totalentrepriser. Vi bygger også næringsbygg og leilighetskompleks i egen regi; næringslokaler for utleie, leiligheter for salg på det åpne marked. Våre kunder består av både private og offentlige aktører. Virksomheten opererer i hovedsakelig på østlandsområdet. Våre leverandører varierer fra mellomstore nasjonale selskaper til lokale leverandører.

Vi jobber for å være en seriøs og ansvarlig aktør og er bevisst på ansvaret det medfører å kjøpe inn varer og tjenester. Derfor stiller vi strenge krav til alle involverte i innkjøpsprosessen for blant annet å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, slik det er beskrevet i internasjonale konvensjoner og norske lover.

 

2.2.   Retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser

Åpenhetsloven er forankret i konsernet og styret. Entreprenørselskapet Johs. Granås AS har utarbeidet etiske retningslinjer, for å sikre ansvarlighet og bevisstgjøre våre ansatte og forettingsforbindelser, se link. Som et forebyggende tiltak, har vi som mål at alle våre kontrakter med leverandører og forretningspartnere skal inneholde bestemmelser som sikrer at etiske retningslinjer blir fulgt. Vi bestreber oss på å ha gode rutiner på anskaffelser og kontrakts gjennomgåelser med leverandører og underentreprenører. Entreprenørselskapet Johs. Granås AS er opptatt av grunnleggende menneskerettigheter og at alle ansatte har anstendige arbeidsforhold, slik at man unngår blant annet sosial dumping, diskriminering, rasisme, barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri.

 

Vi er i gang med utgivelse av egen code of conduct som alle våre ansatte må signere. Nye ansatte får dette utdelt og signerer på dette ved ansettelse. De etiske retningslinjene gjennomgås og revideres årlig. Vi jobber med å få til en intern varslingskanal for rapportering av faktiske og potensielle negative konsekvenser i virksomheten. I dette tilfellet er anonymiteten en utfordring og derfor er ikke dette arbeidet sluttført.

Alle nye prosjekter gjennomfører risikovurdering før oppstart og gjennom hele prosjekttiden.
Risikovurderingen gjennomføres for å kartlegge og vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner og aktiviteter i byggeprosjektet. Den er basert på bruk av risikomatriser. Metoden tar utgangspunkt i:

 

•         Sannsynlighetsklasse

•         Konsekvensklasse

•         Risikomatrise

 

Pr. i dag har vi ikke en overordnet risikovurdering av bedriften, men vi er i prosess med bedriftshelsetjenesten på dette.

 

2.3.    Prosess for aktsomhetsvurderinger

Johs. Granås støtter FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale virksomheters tilnærming til due diligence, og anerkjenner behovet for å ha interne systemer på plass for å identifisere, forebygge og redusere negative konsekvenser vår virksomhet kan ha på de grunnleggende menneskerettighetene, samt redegjøre for hvordan vi håndterer dette i vår virksomhet. Vi anerkjenner samtidig at vårt arbeid med dette er en dynamisk og pågående aktivitet, og at relevante risikoforhold kan endre seg over tid i takt med operasjonelle endringer eller ytre påvirkninger.

 

Fokusområdet i første omgang er på de leverandørene som tradisjonelt sett er i en utsatt bransje. De største leverandørene er innenfor de tekniske fagene rør, elektro og ventilasjon, samt pre-fabrikkert betong, treverk og stål. Produksjon av arbeidstøy vurderes som særlig utsatt. Deler av denne produksjonen foregår i land som defineres om høyrisikoland ift. menneskerettigheter og arbeidsmiljø, og har tradisjonelt en uoversiktlig leverandørkjede. Vi er i gang med å finne et verktøy for å få informasjon om hvordan disse leverandørene håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i deres verdikjeder.

 

3.       Faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

 

Per nå har vi ikke avdekket negative konsekvenser eller risiko for negative konsekvenser. Vi anerkjenner at dette ikke betyr at det ikke finnes risiko i vår verdikjede. Vi er i en prosess med utarbeidelse av et system for aktsomhetsvurderinger.

 

4.       Tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet av disse tiltakene

 

4.1.   Iverksatte tiltak med eventuelle resultater

 

I forbindelse med arbeidet knyttet til åpenhetsloven har vi utarbeidet etiske retningslinjer. Alle våre leverandører og forretningspartnere skal følge disse retningslinjene når de samhandler med Johs. Granås sine ansatte og evt. andre representanter. Entreprenørselskapet Johs. Granås AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering som ønsker å vise sitt samfunnsansvar og drive mer lønnsomt gjennom bærekraftig fokus. ( https://www.gronnjobb.no/bli-miljofyrtarn )

 

Vi arbeider kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger, og har for vårt videre arbeid laget en plan for tiltak som skal iverksettes

 

4.2.   Planlagte tiltak

 

Vi ser på muligheten for implementering av et kartleggingsverktøy av leverandørkjeder for å kvalitetssikre god oppfølging, innsikt og kontroll av leverandørkjeder. Leverandører innen bygg og anlegg har ofte en vanskelig tilgjengelig verdikjede, vi ser det derfor som hensiktsmessig å benytte et kartleggingsverktøy for å få bedre oversikt.

 

De etiske retningslinjene innarbeides i alle kontrakter mot leverandører og det innarbeides også kontraktsbestemmelser i avtalene med leverandører og forretningspartnere som ivaretar åpenhetslovens krav mht. en klausul som pålegger leverandører/forretningspartnere å overholde menneskerettigheter mv., og en klausul som gir virksomheten mulighet til å si opp kontrakten ved brudd. Følgende avsnitt tas med i våre kontrakter:

 

«Man forsøker å opprettholde forretningsforbindelsen mens risikoreduserende tiltak pågår, men hvis vi ikke opplever bedring, kan vi bryte forretningsforholdet midlertidig, i påvente av bedring, eller, i verste fall, etter mislykkede forsøk på å avbøte og redusere skade, evt. hvis skaden er svært alvorlig, avslutte forretningsforholdet. Dersom man vurderer å avslutte forretningsforholdet vil vi også vurdere konsekvensene for menneskerettigheter og arbeidsforhold av at vi avslutter forretningsforholdet.»

 

Denne klausulen gir oss mulighet til å gå i dialog med våre leverandører og stille krav til ansvarlighet. Dersom vi ikke oppdager bedring kan vi forlate kontraktsforholdet.
Vi arbeider kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger, og har for vårt videre arbeid laget en plan for tiltak som skal iverksettes.

 

 

Jahn Otto Snortheim

Daglig leder